Vrátenie peňazí

Produkt je možné doručiť na ľubovoľné miesto na území Slovenska. Produkty sú doručované kuriérom na adresu, ktorú ste vyplnili v objednávacom formulári. Platba prebieha pri doručení. Doručovanie prebieha každý deň okrem víkendov a sviatkov.


Žiadosti o vrátenie tovaru alebo storná objednávok sa posielajú e-mailom: support@psorifix.com. V žiadosti uvedie zákazník dôvod žiadosti. Vyhradzujeme si právo neprijať žiadosť kupujúceho, ak je odôvodnenie reklamácie nedostatočné.
Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave, v akom bol doručený (ako nový), neotvorený a bez porušenia obalu, tak ako bol pred predajom, a musí byť v pôvodnom balení.
Pri vrátení tovaru musíte doložiť číslo objednávky osoby, ktorá pôvodne produkt zakúpila a ktorej údaje sú uvedené v objednávke.
Zákazník má právo vrátiť zakúpený produkt a požiadať o jeho výmenu za iný produkt alebo vrátenie peňazí v dvoch prípadoch:
1. V prípadoch preukázanej chyby našej spoločnosti (doručený bol nesprávny produkt alebo produkt s chybami kvality) musí zákazník vrátiť produkt do 10 (desiatich) dní odo dňa zakúpenia produktu. Náklady na dopravu znáša kupujúci.
2. Ak rozhodnutie zákazníka vrátiť produkt nevyplýva zo žiadneho z predtým uvedených objektívnych dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať žiadosť. Ak je reklamácia uznaná, zákazník môže vrátiť produkt do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia. V takom prípade znáša všetky prepravné náklady ako aj všetky rozdiely v cene produktov zákazník.
Vo všetkých prípadoch musia byť produkty v rovnakom stave, v akom boli doručené zákazníkovi, úplné, bez akéhokoľvek poškodenia a v pôvodnom obale. Ak nie sú vrátené do 10 (desiatich) dní, náš obchod nemá povinnosť prijať žiadnu žiadosť o vrátenie peňazí.
V súlade s Podmienkami a ustanoveniami a súhlasom s vrátením produktu má zákazník právo na doručenie iného produktu v rovnakej cene alebo vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí zákazníkovi bude uskutočnené do 90 (deväťdesiatich) dní odo dňa, kedy nám bol produkt doručený.
V prípade opakovaného vrátenia peňazí alebo v prípade, že je vrátenie peňazí výhradne vecou rozhodnutia spoločnosti, je to považované za zneužívanie nároku na vrátenie alebo úkon so zlým úmyslom a vzniká nám nárok na odmietnutie vrátenia produktu, hoci sú splnené všetky tieto podmienky.
Tieto podmienky nemajú žiadny vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.